Klauzula informacyjna RODO


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO)
Automationstechnik Sp. z o. o., informuje, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w zawiązku z zawarciem i realizacją
  umowy, w tym w szczególności imienia i nazwiska, nr telefonu, adresu e-mail, adresu, stanowiska, jest
  Automationstechnik Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Rzemieślniczej 1, 30-363 Kraków, identyfikująca się
  numerem NIP: 6791168790, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd
  Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000191568;
  REGON 003915177 (dalej jako ADO).
 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały
  przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO
  Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do zawarcia i realizacji umowy na rzecz tego podmiotu.
 3. Pani/Pana mogliśmy także pozyskać z powszechnie dostępnym źródeł taki jak strony WWW, Linkedin,
  Goldenline, CEIDG, KRS.
 4. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: biuro@automationstechnik.pl za pomocą telefonu: 12 263 77
  55, drogą pocztową: ul. Rzemieślnicza 1, 30-363 Kraków.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  a. realizacja niniejszej umowy lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed
  zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  b. ciążący na Automationstechnik Sp. z o. o., obowiązek prawny, zwłaszcza związany z rachunkowością
  (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  c. prawnie uzasadniony interes Automationstechnik Sp. z o. o., w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony
  roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 6. Celem zbierania danych osobowych jest realizacja i wykonanie niniejszej umowy.
 7. Kategoria przetwarzanych danych to: imiona i nazwiska, nr telefonu, adres e-mail, adres, stanowisko.
 8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy lub podjęcia działań przed jej
  zawarciem. W przypadku niepodania danych, zawarcie i realizacja umowy lub podjęcie działań przed jej
  zawarciem może być niemożliwe lub utrudnione.
 9. W przypadku danych, które zostały przekazane do ADO w celu realizacji umowy lub w związku z relacjami
  biznesowymi łączącymi strony umowy przesłanką do przetwarzania danych jest uzasadniony interes ADO.
  10.Dane osobowe będą przechowywane w okresie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu przez okres
  wymagany przepisami prawa, tj. nie dłużej niż 6 lat po zakończeniu takiej współpracy, jednakże po
  wygaśnięciu umowy lub zakończeniu współpracy przetwarzanie będzie wyłącznie w celach archiwalnych,
  podatkowych i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  11.Dane osobowe będą przekazywane wyłączenie podwykonawcom Automationstechnik Sp. z o. o., tj.:
  dostawcom usług informatycznych, firmom windykacyjnym, prawniczym, firmom prowadzącym działalność
  pocztową lub kurierską, firmom prowadzącym działalność płatniczą (np. banki) w celu obsługi procesu
  płatności na ich żądanie w zakresie dozwolonym przez prawo oraz osobom upoważnionym przez ADO,
  a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
  12.Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  13.Automationstechnik Sp. z o. o. nie dokonuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym
  profilowania.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
  sprostowania.
 11. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych
  osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych
  osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
  osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy
  dotyczące ochrony danych osobowych.
  Informacja o prawie do wniesienia sprzeciwu:
  Z uwagi na fakt, że Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO do celów wynikających z prawnie
  uzasadnionego interesu ADO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
  danych osobowych w w/w celu z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją.
Home home Kontakt kontakt
Oferta handlowa oferta